Ste. Marie in beweging!

Veilig, samen, groei en eigenaarschap

De wereld zit vól avonturen, uitdagingen, ontdekkingstochten en ontwikkelmogelijkheden. Op welke manier en op welk tempo je de wereld ontdekt, dat maakt bij Ste. Marie niet uit. Wij geloven in adaptief onderwijs en gaan uit van de talenten van het kind. Iedereen beschikt over unieke talenten en we willen alle kinderen, hoe verschillend ook, de gelegenheid bieden om deze talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen. Hierbij staan onze kernwaarden – veilig, samen, groei en eigenaarschap – centraal.

Wat betekent adaptief onderwijs?

We werken op Ste. Marie adaptief. Adaptief onderwijs wil zeggen dat leerkrachten zo veel mogelijk tegemoetkomen aan de basisbehoeften van hun leerlingen, namelijk competentie (vertrouwen en plezier hebben in je eigen kunnen), autonomie (zelf keuzes kunnen maken) en relatie (het gevoel dat anderen je waarderen en met je willen omgaan). Het voornaamste aspect van adaptief onderwijs is het omgaan met verschillen. Dit houdt in dat je leerlingen, hoe verschillend ze ook zijn, de gelegenheid biedt zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Voor de leerprestaties geldt daarbij dat leerlingen datgene kunnen leren wat in hun vermogen ligt. Voor het welzijn van de leerlingen gaat het er om dat hun zelfvertrouwen zo sterk mogelijk wordt.

Een prettig en veilig leer- en leefklimaat

Een goed pedagogisch klimaat vinden wij erg belangrijk. Om ieder kind maximaal te kunnen laten ontwikkelen, moet hij of zij zich prettig en veilig voelen. Om deze reden hebben we een vijftal leefregels opgesteld, besteden we wekelijks aandacht aan wederzijds respect door Kanjerlessen in alle groepen en hebben we een duidelijk anti-pestbeleid. Het schooljaar start altijd met de Gouden Weken, waarin iedere groep eigen regels opstelt en werkt aan een positieve groepsvorming.

Samen ontwikkelen!

Team, kinderen, ouders en dorp. We hebben elkaar allemaal nodig om een leer- en leefomgeving te creëren waarin kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen. We willen dan ook graag zeer nauw betrokken zijn bij onze leerlingen, ouders en Huijbergen. We werken samen met ouders hard aan vergroting van ouderbetrokkenheid en laten leerlingen meedenken over schoolbeleid middels de leerlingenraad. Ouders en leraren werken samen aan verschillende vieringen en we bouwen aan een netwerk met verschillende verenigingen en instanties uit de directe omgeving.

Een op groei gerichte mindset

Ste. Marie is gericht op de groei van het kind, waarbij het ontwikkelen van een op groei gerichte mindset centraal staat. Ieder kind beschikt over unieke talenten en elke leerling ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier.

Door kinderen te leren hoe zij zelf deze talenten kunnen ontwikkelen, kunnen zij opgroeien tot gelukkige mensen die in staat zijn hun eigen weg in het leven te kiezen. Door het stellen van eigen doelen en het elkaar geven van feedback, leren kinderen om zichzelf te ontwikkelen.

Als team hebben we hierin een waardevolle voorbeeldfunctie; wij laten zien dat een ontwikkelingsgerichte houding van betekenis is in het leven. Zo zijn we gestart met het Groeilab. Wij bieden een intern onderwijsaanbod voor cognitief begaafde leerlingen. Sommige kinderen zijn op cognitief gebied verder dan de leerstof die in de groep geboden wordt, maar dat betekent niet dat deze kinderen niet meer kunnen groeien. Zij hebben uitdaging nodig om te groeien in kennis, maar zeker ook in vaardigheden.

Eigenaarschap; eigen keuzes maken!

Kinderen die zelf kunnen én durven kiezen, kunnen hun eigen weg in het leven bepalen. Wij willen onze leerlingen leren mede-eigenaar te zijn van hun eigen ontwikkelproces. Zo worden er in de midden- en bovenbouw vijf keer per schooljaar ouder-kind-leerkrachtgesprekken gevoerd. Hier vertelt de leerling welke vaardigheden hij of zij graag wil ontwikkelen. Naast de gewone leerdoelen, stellen kinderen in de bovenbouwgroepen wekelijks hun persoonlijke ontwikkeldoelen op. Leerlingen krijgen twee keer per jaar een portfolio uitgereikt waar ze, naast de leerkracht, ook zelf inbreng in hebben. Door de leerlingen hun eigen keuzes te laten maken, leert het kind mede-eigenaar te zijn van zijn eigen ontwikkelproces.

Bewegend leren

Onlangs zijn we gestart met een praktijkgericht onderzoek om bewegend leren voor groep 1 t/m groep 8 in ons onderwijsaanbod te integreren. Lesstof die herhaald moet worden, bieden wij aan in een activerende werkvorm. Dit geldt voor de kernvakken: rekenen, lezen en spelling.

Leerlingen ervaren meer plezier in leren waardoor er meer aandacht en concentratie is. Bovendien is de ‘motorische informatie’ een extra informatiebron, die het leren stimuleert. Deze innovatie is kenmerkend voor Ste. Marie; het bewegend leren sluit aan bij onze visie en kernwaarden.

Overblijven

Voor het overblijven werken we samen met kinderopvang Ons Marieke. Zij coördineren dit voor onze school. Zij hebben ook aanbod voor naschoolse opvang.

Samenwerking

Om leerlingen de kans te geven hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, bieden we verschillende activiteiten aan. We hebben we samenwerkingen met instanties en verenigingen uit de omgeving. Denk aan muziekverenigingen, de bibliotheek en gemeenschapshuis De Kloek. We hebben contacten met het dorpsplatform en middels CuKids doen leerlingen ervaring op met culturele activiteiten. Ook nemen we ieder schooljaar deel aan het programma van het Natuurpodium.