Ste. Marie in beweging!

Leren leven

De wereld zit vól avonturen, uitdagingen, ontdekkingstochten en ontwikkelmogelijkheden. Op welke manier en op welk tempo je de wereld ontdekt, dat maakt bij Ste. Marie niet uit. Wij geloven in het leren en ontwikkelen van de drie domeinen van Biesta. Namelijk kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Alle drie zijn ze even belangrijk in de ontwikkeling van kinderen:

  • Kwalificatie is het opdoen van kennis en vaardigheden.
  • Socialisatie is de voorbereiding op een leven in de maatschappij.
  • Persoonsvorming is de vorming van je persoonlijkheid.

Hierbij staan onze kernwaarden – samen, groei, eigenaarschap en plezier – centraal.

Adaptief

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder mens kan leren en dat ieder mens beschikt over unieke talenten. Daarom werken we op Ste. Marie adaptief. Dat wil zeggen dat de professionals zo veel mogelijk tegemoetkomen aan de basisbehoeften van de kinderen, namelijk competentie (vertrouwen en plezier hebben in je eigen kunnen), autonomie (zelf keuzes kunnen maken) en relatie (het gevoel dat anderen je waarderen en met je willen omgaan). Het voornaamste aspect van adaptief werken is het omgaan met verschillen. Dit houdt in dat je kinderen, hoe verschillend ze ook zijn, de gelegenheid biedt zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Leren doe je niet alleen in een boek of door instructie, leren doe je ook door doen, ervaren en ontdekken.

Pedagogisch klimaat

Een goed pedagogisch klimaat vinden wij erg belangrijk. Om ieder kind maximaal te kunnen laten ontwikkelen, moet hij of zij zich prettig en veilig voelen. Om deze reden hebben we De Vijf van Ste. Marie, een vijftal leefregels, opgesteld. We besteden veel aandacht aan wederzijds respect door SEO-lessen in alle groepen en hebben een duidelijk anti-pestbeleid. Het schooljaar start altijd met de Gouden Weken, waarin iedere groep eigen regels opstelt en werkt aan een positieve groepsvorming.

Samen ontwikkelen!

Team, kinderen, ouders en dorp; we hebben elkaar allemaal nodig om een leer- en leefomgeving te creëren waarin kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen. We willen dan ook graag zeer nauw betrokken zijn bij onze kindern, ouders en Huijbergen. We werken samen met ouders aan vergroting van ouderbetrokkenheid en laten leerlingen meedenken over schoolbeleid middels de leerlingenraad. Ouders en team werken samen aan verschillende vieringen en we bouwen aan een netwerk met verschillende verenigingen en instanties uit de directe omgeving.

Een op groei gerichte mindset

Ste. Marie is gericht op de groei van het kind, waarbij het ontwikkelen van een op groei gerichte mindset centraal staat. Ieder kind beschikt over unieke talenten en elke leerling ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier.

Door kinderen te leren hoe zij zelf deze talenten kunnen ontwikkelen, kunnen zij opgroeien tot gelukkige mensen die in staat zijn hun eigen weg in het leven te kiezen. Door het stellen van eigen doelen en het leren omgaan met feedback, leren kinderen om zichzelf te ontwikkelen.

Als team hebben we hierin een waardevolle voorbeeldfunctie; wij laten zien dat een ontwikkelingsgerichte houding van betekenis is in het leven. Zo zijn we gestart met het Groeilab. Wij bieden een intern onderwijsaanbod voor cognitief begaafde leerlingen. Sommige kinderen zijn op cognitief gebied verder dan de leerstof die in de groep geboden wordt, maar dat betekent niet dat deze kinderen niet meer kunnen groeien. Zij hebben uitdaging nodig om te groeien in kennis, maar zeker ook in vaardigheden.

Eigenaarschap; eigen keuzes maken!

Kinderen die zelf kunnen én durven kiezen, kunnen hun eigen weg in het leven bepalen. Wij willen onze leerlingen leren mede-eigenaar te zijn van hun eigen ontwikkelproces. Zo worden er in de midden- en bovenbouw vijf keer per schooljaar ouder-kind-leerkrachtgesprekken gevoerd. Hier vertelt de leerling welke vaardigheden hij of zij graag wil ontwikkelen. Naast de gewone leerdoelen, stellen kinderen in de bovenbouwgroepen wekelijks hun persoonlijke ontwikkeldoelen op. Leerlingen krijgen twee keer per jaar een portfolio uitgereikt waar ze, naast de leerkracht, ook zelf inbreng in hebben. Door de leerlingen hun eigen keuzes te laten maken, leert het kind mede-eigenaar te zijn van zijn eigen ontwikkelproces.

Bewegend leren

Kinderen zijn gemaakt om te bewegen! Bewegen geeft focus, concentratie en plezier! Bewegend leren is daarom structureel onderdeel van ons programma. Lesstof die herhaald moet worden, bieden wij aan in een activerende werkvorm. Dit geldt voor de kernvakken: rekenen, lezen en spelling.

Leerlingen ervaren meer plezier in leren waardoor er meer aandacht en concentratie is. Bovendien is de ‘motorische informatie’ een extra informatiebron, die het leren stimuleert. Deze innovatie is kenmerkend voor Ste. Marie; het bewegend leren sluit aan bij onze visie en kernwaarden.

Overblijven

Voor het overblijven werken we samen met kinderopvang Ons Marieke. Zij coördineren dit voor onze school. Zij hebben ook aanbod voor naschoolse opvang.

Samenwerking

Om leerlingen de kans te geven hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, bieden we verschillende activiteiten aan. We hebben we samenwerkingen met instanties en verenigingen uit de omgeving. Denk aan muziekverenigingen, de bibliotheek en gemeenschapshuis De Kloek. We hebben contacten met het dorpsplatform en middels CuKids doen leerlingen ervaring op met culturele activiteiten. Ook nemen we ieder schooljaar deel aan het programma van het Natuurpodium.