Betrokkenheid
van ouders en
leerlingen

BETROKKENHEID IS BELANGRIJK

Opvoeden zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. Om te weten wat een leerling nodig heeft, vinden wij de betrokkenheid van ouders erg belangrijk. Wij betrekken ouders daarom graag bij de beslissingen die we nemen en trajecten die we lopen.

Om de ouderbetrokkenheid te verhogen, organiseren wij regelmatig ouderavonden waarbij we ouders vragen om mee te denken. Naast de ouderavonden zijn er ook regelmatig ouder-kind-gesprekken, waarbij we de resultaten en groei bespreken. Verder wordt af en toe hulp gevraagd vanuit de klassen of vanuit de oudervereniging voor bijvoorbeeld vervoer.

COMMUNICATIE VIA PARNASSYS

Wij maken gebruik van het platform ParnasSys, waarbij ouders en leerkrachten op een veilige en makkelijke manier kunnen communiceren en elkaar op de hoogte houden van hoe het gaat met de leerlingen.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt personeel en ouders van school en wordt door de directie geïnformeerd over de gang van zaken op school. Op bepaalde terreinen heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht en op andere terreinen instemmingsrecht.

Zo heeft bijvoorbeeld de oudergeleding instemmingsbevoegdheid als het gaat om de wijze waarop invulling gegeven wordt aan tussenschoolse opvang (de personeelsgeleding heeft dan nog wel adviesrecht). De personeelsgeleding heeft bijvoorbeeld instemmingsbevoegdheid bij vaststelling of wijziging van de verlofregeling van het personeel (de oudergeleding heeft dan nog wel adviesrecht).

De taken van de MR

De MR overlegt met de directie en schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. Enkele voorbeelden:

  • de verdeling en de besteding van de financiële middelen van de school;
  • vaststelling of wijziging van het beleid over voorzieningen voor leerlingen;
  • vaststelling of wijziging van regels op het gebied van het veiligheid-, gezondheid- en welzijnsbeleid;
  • vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding.

De leden van de MR

De MR heeft leden. In het basisonderwijs zijn dat ouders en leerkrachten. Alle ouders en personeelsleden mogen stemmen voor de MR en ze kunnen zich allemaal verkiesbaar stellen. De leerkrachten vormen de personeelsgeleding, de ouders de oudergeleding. De MR-leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar.

OUDERPANEL

Het ouderpanel is een groep ouders die als adviesorgaan en als klankbord optreedt voor de schooldirectie. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Het aantal leden is afhankelijk van het aantal leerlingen dat op een school zit. Het ouderpanel denkt mee over zaken die op school spelen en geeft zijn visie daarop. De onderwerpen gaan vooral over de identiteit, kwaliteit en organisatie van het onderwijs binnen de school. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan vieringen, goede doelen, inspectierapporten, schooltijden, kwaliteitszorg en overblijven.

OUDERVERENIGING EN OUDERRAAD

De oudervereniging heeft als doel de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. In de praktijk gebeurt dit voornamelijk door het organiseren en begeleiden van activiteiten die de goede gang van het onderwijs en het welzijn van de leerlingen bevorderen.

Vanuit de oudervereniging wordt een ouderraad gekozen. Deze leden vertegenwoordigen alle ouders van de school. De leden van de ouderraad nemen deel in allerlei werkgroepjes en organiseren de schoolreis.

Om de drie jaar treden de leden van de ouderraad af of kunnen zij zich herkiesbaar stellen voor nog een periode van drie jaar. Op de jaarvergadering kunnen ouders zich kandidaat stellen om als ouderraadslid gekozen te worden.

LEERLINGENRAAD

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen een bijdrage leveren aan ons onderwijs. Wij hechten waarde aan het praten mét leerlingen (niet óver leerlingen).

Bovendien is actief burgerschap het nemen van verantwoordelijkheid voor zaken die in het algemeen belang zijn. Maar ook het bewustzijn dat je daarbij niet uitsluitend voor jezelf spreekt, maar dat je namens anderen spreekt en handelt.

Het doel van de leerlingenraad is een bijdrage leveren aan het betrekken van leerlingen bij ons dagelijks onderwijs en onze organisatie. De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.

De leerlingenraad bespreekt allerlei zaken waar leerlingen mee zitten, zoals de regels op school, ervaringen en meningen van kinderen over bepaalde beslissingen die genomen zijn, ideeën over activiteiten, school etc. Er wordt uitdrukkelijk nooit over personen gesproken.

De leerlingenraad bestaat uit 6 leerlingen uit groep 6, 7 en 8 en de directeur, Annelies Zopfi. Uit de groep van 6 leden wordt een voorzitter en een secretaris gekozen.